திரு. லலித் கங்கேவத்த தவிசாளர்
தேசிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிறுவகம், பொல்கொல்ல.
திரு. ஷிந்தக எஸ். லொகுஹெட்டி உறுப்பினர்
செயலாளர் - கைத்தொழில் மற்றும் வணிகம் பற்றிய அமைச்சு
திருமதி. எல்.ஏ. சுஜாதா விஜேசிங்க உறுப்பினர்
பணிப்பாளர் நாயகம்
தேசிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிறுவகம், பொல்கொல்ல.
திரு. டி. ஜீவநாதன் உறுப்பினர்
கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணையாளர், கூட்டுறவு சங்க பதிவாளர் (மத்திய அரசாங்கம்)
திருமதி. ஏ.டி.ஏ.கே. நந்தசேன உறுப்பினர்
உதவிப் பணிப்பாளர் - அரச நிதி திணைக்களம்
திரு. எச்.டி.எஸ்.என். ஹெட்டிகே உறுப்பினர்
உதவிச் செயலாளர் - உயர் கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு
திரு. எல்.ஏ. பீரிஸ் உறுப்பினர்
தேசிய கூட்டுறவு பேரவை
திரு. எம்.எஸ்.எம். ரிஸ்மி உறுப்பினர்