பெயர் பதவி
திருமதி. எல்.ஏ. சுஜாதா விஜேசிங்க தவிசாளர்
பணிப்பாளர் நாயகம் - தேசிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிறுவகம்
திரு. டபிள்யூ.எம்.என்.ஜே. புஷ்பகுமார உறுப்பினர்
பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம்
டாக்டர். எம்.பி. ரனதிலக உறுப்பினர்
சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் - பேராதெனிய பல்கலைக்கழகம்
திரு. டி. ஜீவநாதன் உறுப்பினர்
கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணையாளர், கூட்டுறவு சங்க பதிவாளர் (மத்திய அரசாங்கம்)
திரு. சி.சி. இதல்லாராச்சி உறுப்பினர்
பணிப்பாளர் - வன சீவராசிகள் நம்பிக்கைப்பொறுப்பு