பணியாட்தொகுதியினர் பிரிவு

திரு எச்.எம்.டி.பி.விஜேரத்ன
B.A (சிறப்பு கௌரவம்) அரசியல் விஞ்ஞானம், ஹோட்டல் முகாமைத்துவ டிப்ளோமா,சுற்றுலா மற்றும் ஹோட்டல் செயற்பாடுகள் சான்றிதழ்
உதவி விடுதி முகாமையாளர்
திரு. எச்.எம்.ஏ.சி.பி. ஹேரத்
மனை பராமரிப்பு மற்றும் ஹோட்டல் சேவை வசதிப்படுத்துதலில் 10 வருட அனுபவம்
விடுமுறை இல்ல பராமரிப்பாளர்
திரு. எஸ்.கே.ஏ. சமரகோன்
கபொத உ/த
அலுவலக உதவியாளர்
திரு. வை.எம்.சி.பீ..யாப்பா
முகாமைத்துவ கற்கை டிப்ளோமா
ICTT NVQ L4
முகாமைத்துவ உதவியாளர் சான்றிதழ் (NAITA)
சேவை வசதிப்படுத்துனர்