ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

පාඨමාලා - කෙටි කාලීන පාඨමාලා

ලේකම් පරිචය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව

 • 0000-00-00
 • 0.00

බැංකු නියාමනය හඳුන්වාදීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව

 • 0000-00-00
 • 0.00

කළමනාකරණ විගණන කුසලතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩමුළුව

 • 0000-00-00
 • 0.00

විගණන ප්‍රමිත භාවිතය පිළිබඳ කුසලතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩමුළුව

 • 0000-00-00
 • 0.00

ණය කළමනාකරණය පුහුණු වැඩමුළුව

 • 0000-00-00
 • 0.00

පිරිස්බල තක්සේරුව සකස් කිරීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව

 • 0000-00-00
 • 0.00

අලෙවිකරණය සහ පාරිභෝගික සත්කාරය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව

 • 0000-00-00
 • 0.00

ග්‍රාමීය බැංකු අභ්‍යන්තර විගණන පුහුණු වැඩමුළුව

 • 0000-00-00
 • 0.00

සමුපකාර සමිති සේවකයන්ගේ ආකල්ප සංවර්ධන පුහුණු වැඩමුළුව

 • 0000-00-00
 • 0.00

F 28 වාර්තා සමාලෝචනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව

 • 0000-00-00
 • 0.00

තීරකකරණය කුසලතා සංවර්ධනය පුහුණු වැඩමුළුව

 • 0000-00-00
 • 0.00

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ කෙටිකාලීන පුහුණු වැඩමුළුව

 • 0000-00-00
 • 0.00

සමුපකාර සේවක විනය ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව

 • 0000-00-00
 • 0.00

උසාවි රාජකාරි කටයුතුවල නිරත නිළධාරීන්ගේ කාර්යාභිවර්ධන පුහුණු වැඩමුළුව

 • 0000-00-00
 • 0.00

නිර්මාණශිලි සමුපකාර කළමනාකරණය සඳහා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන්ගේ භූමිකාව

 • 0000-00-00
 • 0.00

සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සහ මූල්‍ය සමිති සඳහා ආයෝජන කළඹ කළමනාකරණය

 • 0000-00-00
 • 0.00

සමූපකාර සමිති ඈවරකරණය පිළබඳ සමුපකාර දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව

 • 0000-00-00
 • 0.00

සමුපකාර සමිතිවල ප්‍රධාන විධායක නිළධාරි / සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන්ගේ කාර්යාභිවර්ධන පුහුණු වැඩමුළුව

 • 0000-00-00
 • 0.00

මුල්‍ය ආයතනයක තිරසාරත්වය සඳහා මුල්‍ය විශ්ලේෂණය

 • 0000-00-00
 • 0.00

සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු උගස්කරණය පිළිබද පුහුණු වැඩමුළුව

 • 0000-00-00
 • 0.00