ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

පාඨමාලා - ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා

බැංකු කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

 • 0000-00-00
 • 1 Year
 • 25000.00

මානව සම්පත් කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

 • 0000-00-00
 • 1 Year
 • 25000.00

ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

 • 0000-00-00
 • 1 Year
 • 25000.00

ගණකාධිකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

 • 0000-00-00
 • 1 Year
 • 25000.00

විගණන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

 • 0000-00-00
 • 1 Year
 • 25000.00

සුළුමුල්‍ය කළමනාරකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

 • 0000-00-00
 • 1 Year
 • 25000.00

අලෙවි කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමාව

 • 0000-00-00
 • 16000.00