ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

පාඨමාලා - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු තාක්ෂණ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලව (NVQ Level6)

 • 0000-00-00
 • 2 Years
 • 60000.00

තොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලව (NVQ Level 5)

 • 0000-00-00
 • 1 Year
 • 46000.00

පරිගණක යෙදවුම් සහයක (NVQ Level 3)

 • 2023-06-26
 • 4 Months
 • 39500.00

Office Automation

 • 0000-00-00
 • 6 Months
 • 11500.00

Software Engineering සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

 • 0000-00-00
 • 4 Months
 • 35000.00

Web Design & Development සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

 • 0000-00-00
 • 4 Months
 • 35000.00

Hardware & Networking සහතික පත්‍ර පාඨමාලව

 • 0000-00-00
 • 4 Months
 • 35000.00

Mobile Application Development සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

 • 0000-00-00
 • 4 Months
 • 35000.00

Graphic Design සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

 • 0000-00-00
 • 4 Months
 • 35000.00

ඉංග්‍රීසි ක්‍රියාකාරකම් කදවුර

 • 2023-10-23
 • 5 Days
 • 25000.00