ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

පාඨමාලා - නිත්‍ය පුහුණු පාඨමාලා

සමුපකාර සංවර්ධනය පිළිබඳ සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව

  • 0000-00-00
  • Full time residential training consisting of two semesters of 4 ½ months each and a practical training of 3 months.
  • 0.00

සමුපකාර සංවර්ධනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

  • 0000-00-00
  • 1 Year
  • 0.00