ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

පාඨමාලා - භාෂා පාඨමාලා

ඉංග්‍රීසි සහතික පත්‍ර පාඨමාලව

  • 0000-00-00
  • 4 Months
  • 13000.00

ඉංග්‍රීසි උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

  • 2023-03-04
  • 6 Months
  • 19500.00

ඉංග්‍රීසි ක්‍රියාකාරකම් කදවුර

  • 2023-10-23
  • 5 Days
  • 25000.00