தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

படிப்புகள் - பணிப்பாணை பாடநெறிகள்

கூட்டுறவு அபிவிருத்தி சான்றிதழ் பாடநெறி

  • 0000-00-00
  • Full time residential training consisting of two semesters of 4 ½ months each and a practical training of 3 months.
  • 0.00

கூட்டுறவு அபிவிருத்தி டிப்ளோமா பாடநெறி

  • 0000-00-00
  • 1 Year
  • 0.00