தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

படிப்புகள் - Diploma Courses

Diploma Course in Bank Management

 • 0000-00-00
 • 1 Year
 • 25000.00

-

 • 0000-00-00
 • 1 Year
 • 25000.00

-

 • 0000-00-00
 • 1 Year
 • 25000.00

Diploma Course in Accounting

 • 0000-00-00
 • 1 Year
 • 25000.00

Diploma Course in Auditing

 • 0000-00-00
 • 1 Year
 • 25000.00

Diploma Course in Microfinance Management

 • 0000-00-00
 • 1 Year
 • 25000.00

Diploma in Marketing Management

 • 0000-00-00
 • 16000.00