தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

படிப்புகள் - Information Technology

-

 • 0000-00-00
 • 2 Years
 • 60000.00

-

 • 2024-02-19
 • 1& 1/2 Year
 • 85000.00

-

 • 2023-06-26
 • 4 Months
 • 39500.00

-

 • 0000-00-00
 • 6 Months
 • 11500.00

-

 • 0000-00-00
 • 4 Months
 • 35000.00

-

 • 0000-00-00
 • 4 Months
 • 35000.00

-

 • 0000-00-00
 • 4 Months
 • 35000.00

-

 • 0000-00-00
 • 4 Months
 • 35000.00

-

 • 0000-00-00
 • 4 Months
 • 35000.00

Information and Communication Technology Technician (NVQ Level 4)

 • 2024-02-05
 • 6 Months
 • 55000.00