ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

අධ්‍යයන අංශය

අංශ ප්‍රධානි
අධ්‍යක්ෂ - (අධ්‍යයන හා සංවර්ධන)

එස්. කේ. යූ. බී. වික්‍රමසිංහ මහතා

අධ්‍යක්ෂ අධ්‍යයන හා සංවර්ධන (රා.ඉ)

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය මණ්ඩලය

නන්දන බණ්ඩාර හපුආරච්චි මහතා

ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (වැ.බ)

එච්.වී.අයි.එන් නානායක්කාර මිය

ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (වැ.බ)


කථිකාචාර්ය මණ්ඩලය

ආර්. සී. පී රණසිංහ මහතා

සහකාර කථිකාචාර්ය

ඩබ්ලිව්.ඩි. සි. පී අමසේකර මහතා

සහකාර කථිකාචාර්ය

කුමුදු කුසුම් පී.ආර්. රත්නසිරි මිය

සහකාර කථිකාචාර්ය

එස්.කේ වෙදගෙදර මෙනවිය

සහකාර කථිකාචාර්ය

ආර්.එම්.එන්.එස් දිසානායක මිය

සහකාර කථිකාචාර්ය

ආර් කේ ආර් එන් මදුෂානි මිය

සහකාර කථිකාචාර්ය


පර්යේෂණ අංශය

ඩී එම් ඩී ඩී එන් දිසානායක මහතා

සහකාර පර්යේෂක


පුස්තකාල අංශය

ධම්මික වීරකෝන් මහතා

ජ්‍යේෂ්ඨ පුස්තකාලයාධිපති

ඒ. එම්. එල්. අත්තනායක මිය

සහකාර පුස්තකාලයාධිපති


 • ඩබ් ඒ ඩී පුෂ්පකුමාරි මිය - කාර්යාල සහායක


තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය

 • ආර් එන් වික්‍රමසිංහ මිය - පරිගණක උපදේශිකා
 • B.Com (Sp) (Computer as a Subject), HDIT (NICD), DCS (American College of IT), NVQ- L5 (Dip in ICT-Phase I), NVQ-L4 (National Certificate of Information and Communication Technology Technician), TOT-IT (CICTAB-India), DCS (School of Electronics), The Certificate Course in Accounting Software (IBSL)

 • අයි. අතුරලියගේ මහතා - පරිගණක උපදේශක
 • B.Sc in IT(SIBA) HDIT, Diploma in English/DIT(SIBA),

 • ටී එච් එස් පී ද සිල්වා මිය - පරිගණක උපදේශක
 • BIT (UOC), Dip in 3D Animation (TCS), Dip in Programming in (TCS), Dip in ICT (TCS) HDICS (III IT)


අධ්‍යයන අංශ කාර්යය මණ්ඩලය

 • එන්.එම්.සි.ඩි.කේ. නවරත්න මිය - පරිපාලන නිලධාරී ශිෂ්‍ය කටයුතු
 • BA (Sp) in Pol. Science (2nd Lower) (UOP) , Dip in HR

 • කේ ඒ එස් පී කුරුප්පුආරච්චි මෙය - කළමනාකරණ සහකාර

 • එච් පී ඩී ගුණවර්ධන මිය - කළමනාකරණ සහකාර (රා. ඉ)