ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

අප අමතන්න

ලිපිනය

ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය, පොල්ගොල්ල, මහනුවර, ශ්‍රී ලංකා

දුරකථන අංකය

+94 81 2498 679 / 680

ෆැක්ස්

+94 81 2 499 741

විද්‍යුත් තැපෑල

nicd@sltnet.lk

අධ්‍යයන අංශය

  එන්.එම්.සි.ඩි.කේ. නවරත්න මිය

  පරිපාලන නිලධාරී ශිෂ්‍ය කටයුතු

  +94 812 498 679 / 80 Ext : 122

  තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය

   අයි. නාමලී නානායක්කාර මහත්මිය

   ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (තොරතුරු තාක්ෂණ) තොරතුරු තාක්ෂණ අංශ ප්‍රධානී

   +94 812 499 301 Ext : 110

   පරිපාලන ඒකකය

    පී ජී පී ද සිල්වා මිය

    පරිපාලන නිලධාරී - මානව සම්පත් සහ පරිපාලන

    +94 812 498 679 / 80 Ext : 124

    පුස්තකාලය

     ධම්මික වීරකෝන් මහතා

     ජ්‍යේෂ්ඨ පුස්තකාලයාධිපති

     +94 812 500 378 Ext : 105

     නේවාසිකාගාර අංශය

      එච්. එම්. ටී. පී විජේරත්න මයා

      සහකාර අධ්‍යක්ෂ (නේවාසිකාගාර)

      +94 812 498 679 / 80 Ext : 139

      ප්‍රසම්පාදන

       එස් එම් ද සිල්වා මිය

       ප්‍රසම්පාදන හා නඩත්තු නිලධාරි

       +94 812 498 679 / 80 Ext : 108