ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

NICD පුස්තකාලය

සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ තොරතුරු සොයන්නන් සඳහා ප්‍රධාන අරමුණක් ඇතිව පුස්තකාලය 1945 දී ආරම්භ කරන ලදී. පුස්තකාලයේ ප්‍රධාන පරිශීලක කාණ්ඩ වන්නේ ආයතනයේ සිසුන්, කථිකාචාර්ය මණ්ඩලය සහ අනෙකුත් NICD කාර්ය මණ්ඩලයයි.

එකතුව

පුස්තකාලයේ ඇති පොත් සංඛ්‍යාවේ මුළු එකතුව 22,053 කි. කළමනාකරණය, ගණකාධිකරණය, ආර්ථික විද්‍යාව, සමාජ විද්‍යාව, පරිගණක හා තොරතුරු විද්‍යාව වැනි ප්‍රධාන වශයෙන් සමුපකාර සහ ඒ ආශ්‍රිත විෂයයන් සම්බන්ධ විෂයයන් ඇතුළු පොත්වල සත්‍යතාව ඇත. සමුපකාර ව්‍යාපාරයට අදාළ පනත්, වාර්තා සහ අනෙකුත් වැදගත් ලිපි ලේඛනවල විශේෂ එකතුවක් ද එහි ඇත. කුඩා වාර සඟරා එකතුව ද පුස්තකාලයට අයත් වේ.

අංශ

ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් පුස්තකාලයේ ඇත. බැහැර දීමේ අංශය විමර්ශන අංශය

සේවාවන්

බැහැර දීම, විමර්ශනය, දැනුවත්කිරීමේ සේවා, ප්‍රවෘත්ති විදලන සූචිගතකිරීම, තොරතුරු සමුද්ධරණය

අපේ නව පිවිසුම

2000

ග්‍රන්ථ එකතුව

500

පුස්තකාලය භාවිතා කරන්නන්

50

දෛනික පරිශීලකයින්

15000

සමුපකාර පොත්

අලෙවි ප්‍රකාශන