ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

ආයතන අංශය

ආර්. එම්. ඩී එච් රත්නායක

සහකාර ලේඛකාධිකාරී


විභාග අංශය

 • කේ ජී ආර් එන් කුමාරි මිය - පරිපාලන නිලධාරි (විභාග)
 • BA in Geography (2nd Class Upper Division) (UOK) ,CHRM

 • එස් එම් කේ චන්ද්‍රදාස මිය - කළමනාකරණ සහකාර


ප්‍රසම්පාදන අංශය

 • එස් එම් ද සිල්වා මිය - ප්‍රසම්පාදන හා නඩත්තු නිලධාරි
 • B.Sc in Mkt Mgt (Sp) (USJ)


මුද්‍රණ හා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය අංශය

 • පී පී කේ නාරම්පනාව මයා - මුද්‍රණ යන්ත්‍ර තාක්ෂණ සහකාර

 • බී ජී ඩබ් ප්‍රනාන්දු මයා - කාර්යාල සහායක


ආයතන අංශය කාර්යය මණ්ඩලය

 • පී ජී පී ද සිල්වා මිය - පරිපාලන නිලධාරී - මානව සම්පත් සහ පරිපාලන
 • BBM in HR ( (Sp) (2nd Class Lower Division) (UOK)

 • කේ සුලෝචනා අශෝක්කුමාර් මිය - සංවර්ධන නිලධාරි

 • එම් ජී එම් එස් මාපා මිය - සංවර්ධන නිලධාරි

 • එස් එම් විජේකෝන් මයා - කළමනාකරණ සහකාර

 • එම් ආර් අයි යූ මල්ලිකාරත්න මෙනවිය - කළමනාකරණ සහකාර

 • පී පී එන් දයානන්ද මිය - කළමනාකරණ සහකාර

 • එච් එම් එන් කේ ජයතිලක මයා - රියදුරු

 • ඩී ඒ එච් සී ඩී අමරසිංහ මයා - රියදුරු

 • එන් ඒ එස් තෙන්නකෝන් මයා - රියදුරු

 • එස් එම් ජේ බී වැවගෙදර මයා - කාර්යාල සහායක