ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

නේවාසික අංශය

එච්. එම්. ටී. පී විජේරත්න මයා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (නේවාසිකාගාර)


  • වයි. එම්. සී. බී. යාපා මහතා - නේවාසිකාගාර භාර නිලධාරි
  • B.Ms (OUSL) Dip in Mgt (OUSL)

  • ඒ සී බී හේරත් මයා - සංචාරක බංගලා භාරකරු