ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

1943 දී පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා සමුපකාර විද්‍යාලය, 2001 අංක 01 දරන පාර්ලිමේන්තු පනත මඟින් ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය ලෙස ස්ථාපිත කරන ලදී. ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතන පනත 4, (C) ට අනුව පර්යේෂණ අංශයේ මූලික වගකීම වන්නේ සමුපකාර සංවර්ධනය පිළිබඳ පර්යේෂණ ප්‍රවර්ධනය කිරීමයි.

පර්යේෂණ සඟරාව

ශ්‍රී ලංකා සමුපකාර අධ්‍යයන ජ’නලය

සඟරා මාර්ගෝපදේශනය

අපගේ ප්‍රකාශනයන්

ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ පර්යේෂණ ආශ්‍රිත ප්‍රකාශන මෙතැනින් බාගත හැකිය.