ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

පුවත්

ඩිප්ලෝමා සහ සහතික පත්‍ර ප්‍රධානෝත්සවය 2023
 • 2023-07-28

ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය මගින් පිරිනමන ඩිප්ලෝමා සහත...

වැඩිදුර තොරතුරු


සිද්ධි අධ්‍යනය පිළිබද ජාත්‍යන්තර පුහුණු වැඩසටහන CICTAB
 • 2023-03-27

CICTAB ඉන්දියා ආයතනය සහ NICD ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන සිද්ධ...

වැඩිදුර තොරතුරු

ග්‍රන්ථ දොරට වැඩිම
 • 2023-03-03

පොල්ගොල්ල ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය මගින් ක්‍රියාත්ම...

වැඩිදුර තොරතුරු

ජාත්‍යන්තර පුහුණු වැඩසටහන
 • 2023-01-23

ජාත්‍යන්තර පුහුණු වැඩසටහන ජනවාරි මස 23 දින සිට 26 දින දක්වා...

වැඩිදුර තොරතුරු

ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය 2023 වර්ෂයේ රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කිරීම.
 • 2023-01-02

ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය 2023 වර්ෂයේ රාජකාරි කටයුතු ආරම...

වැඩිදුර තොරතුරු

නවීන තාක්ෂණ උපයොගි කරගනිමින් පුස්තකාල හා තෙරතුරු සේවාව අඛණ්ඩව ඉදිරියට
 • 2022-12-29

පොල්ගොල්ල ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය පුස්තකාල හා තොරත...

වැඩිදුර තොරතුරු

කෘමිනාශක තෙදින වැඩමුළුව
 • 2022-12-05

වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙනු ලබන ආර්ථික අර්බුදයට මෙ...

වැඩිදුර තොරතුරු

සමුපකාර සමිති හා ව්‍යවසායකයින්ගේ නිෂ්පාදන අලෙවි ප්‍රදර්ශනය COOP VISION 2022
 • 2022-12-14

සමුපකාර සමිති හා ව්‍යවසායකයින්ගේ නිෂ්පාදන අලෙවි ප්‍රදර...

වැඩිදුර තොරතුරු


ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිලධාරීන්ගේ එක්දින පුහුණු වැඩසටහන - 202210.29
 • 2022-10-29

ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිලධාරීන්ගේ එක්දින පුහුණු...

වැඩිදුර තොරතුරු

ජාතික කියවීමේ මාසය සැමරීම සහ නව පිවිසුම සඟරාව එළිදැක්වීම - 2022 ඔක්තෝබර්
 • 2022-10-16

ජාතික කියවීමේ මාසය සැමරීම සහ නව පිවිසුම සඟරාව එළිදැක්වී...

වැඩිදුර තොරතුරු

සමුපකාර කොමසාරිස් වැඩමුළුව
 • 2022-10-07

සමුපකාර කොමසාරිස් වැඩමුළුව ...

වැඩිදුර තොරතුරු

21 වන සියවසේ සමුපකාරය වැඩසටහන
 • 2022-08-25

21 වන සියවසේ සමුපකාරය වැඩසටහන...

වැඩිදුර තොරතුරු

පොල් පැළ 75ක් සිටුවීමේ වැඩසටහන
 • 2022-02-03

2022.02.03 වෙනි දින සමුපකාරයේ මහගෙදර, ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආය...

වැඩිදුර තොරතුරු


සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා පර්යේෂණ ක්‍රමවේද වැඩසටහන 2022
 • 2021-12-22

සමුපකාර සංවර්ධන නිළධාරී I ශ්‍රේණිය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පර...

වැඩිදුර තොරතුරු

NICD හි නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී පත්වීම් භාරගැනීම
 • 2022-01-13

ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ ප...

වැඩිදුර තොරතුරු


පුවත්