ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

පුවත්

ගණකාධිකාරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ ලියාපදංචි කිරීමේ උත්සවය
 • 2024-02-15

ගණකාධිකාරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ ලියාපදංචි කිරීමේ උත්සව...

වැඩිදුර තොරතුරු

EDU FIRST EXPO 2024 අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය
 • 2024-02-09

තොරතුරු තාක්ෂණ NVQ Level පාඨමාලා මෙහෙයවන්නන් අතරින් ප්‍රමුඛ ...

වැඩිදුර තොරතුරු

2024 වර්ෂය සදහා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා සමාරම්භය
 • 2024-01-28

ව්‍යපාර කළමනාකරණ, බැංකු කළමනාකරණ හා විගණන ඩිප්ලෝමා පාඨම...

වැඩිදුර තොරතුරු

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ නිළධාරින්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුව
 • 2024-01-19

2024 ජනවාරි 19 හා 20 දිනයන් හිදී සාර්ථකව පවත්වන ලදී. ...

වැඩිදුර තොරතුරු

සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීමෙි පුහුණු වැඩසටහන
 • 2024-01-05

2024 වර්ෂයේ ආරමිභයේ පලමු කෙටි කාලින පුහුනු වැඩසටහන ලෙස මධ...

වැඩිදුර තොරතුරු

2024 වර්ෂයේ රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කිරීම
 • 2024-01-01

සවිමත් අනාගතයට පෙරවරදනක් යන තේමාව පෙරදැරි කරමින් ජාතික ...

වැඩිදුර තොරතුරු

කර්යාභිවර්ධන තෙදින පුහුණු වැඩසටහන
 • 2023-11-30

සමුපකාර ක්‍ෂේත්‍රයේ නිලධාරීන් සදහා කර්යාභිවර්ධන තෙදින ...

වැඩිදුර තොරතුරු

NICD හැලොවීන් 2023
 • 2023-10-31

පරිගණක අංශයේ NVQ Level 3 සහ NVQ Level 4 පාඨමාලා හදාරන සිසුන් විසින් 2023.10....

වැඩිදුර තොරතුරු

ඩිප්ලෝමා සහ සහතික පත්‍ර ප්‍රධානෝත්සවය 2023
 • 2023-07-28

ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය මගින් පිරිනමන ඩිප්ලෝමා සහත...

වැඩිදුර තොරතුරු


සිද්ධි අධ්‍යනය පිළිබද ජාත්‍යන්තර පුහුණු වැඩසටහන CICTAB
 • 2023-03-27

CICTAB ඉන්දියා ආයතනය සහ NICD ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන සිද්ධ...

වැඩිදුර තොරතුරු

ග්‍රන්ථ දොරට වැඩිම
 • 2023-03-03

පොල්ගොල්ල ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය මගින් ක්‍රියාත්ම...

වැඩිදුර තොරතුරු

ජාත්‍යන්තර පුහුණු වැඩසටහන
 • 2023-01-23

ජාත්‍යන්තර පුහුණු වැඩසටහන ජනවාරි මස 23 දින සිට 26 දින දක්වා...

වැඩිදුර තොරතුරු

ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය 2023 වර්ෂයේ රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කිරීම.
 • 2023-01-02

ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය 2023 වර්ෂයේ රාජකාරි කටයුතු ආරම...

වැඩිදුර තොරතුරු

නවීන තාක්ෂණ උපයොගි කරගනිමින් පුස්තකාල හා තෙරතුරු සේවාව අඛණ්ඩව ඉදිරියට
 • 2022-12-29

පොල්ගොල්ල ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය පුස්තකාල හා තොරත...

වැඩිදුර තොරතුරු

කෘමිනාශක තෙදින වැඩමුළුව
 • 2022-12-05

වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙනු ලබන ආර්ථික අර්බුදයට මෙ...

වැඩිදුර තොරතුරු

සමුපකාර සමිති හා ව්‍යවසායකයින්ගේ නිෂ්පාදන අලෙවි ප්‍රදර්ශනය COOP VISION 2022
 • 2022-12-14

සමුපකාර සමිති හා ව්‍යවසායකයින්ගේ නිෂ්පාදන අලෙවි ප්‍රදර...

වැඩිදුර තොරතුරු


ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිලධාරීන්ගේ එක්දින පුහුණු වැඩසටහන - 202210.29
 • 2022-10-29

ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිලධාරීන්ගේ එක්දින පුහුණු...

වැඩිදුර තොරතුරු

ජාතික කියවීමේ මාසය සැමරීම සහ නව පිවිසුම සඟරාව එළිදැක්වීම - 2022 ඔක්තෝබර්
 • 2022-10-16

ජාතික කියවීමේ මාසය සැමරීම සහ නව පිවිසුම සඟරාව එළිදැක්වී...

වැඩිදුර තොරතුරු

සමුපකාර කොමසාරිස් වැඩමුළුව
 • 2022-10-07

සමුපකාර කොමසාරිස් වැඩමුළුව ...

වැඩිදුර තොරතුරු

21 වන සියවසේ සමුපකාරය වැඩසටහන
 • 2022-08-25

21 වන සියවසේ සමුපකාරය වැඩසටහන...

වැඩිදුර තොරතුරු

පොල් පැළ 75ක් සිටුවීමේ වැඩසටහන
 • 2022-02-03

2022.02.03 වෙනි දින සමුපකාරයේ මහගෙදර, ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආය...

වැඩිදුර තොරතුරු


සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා පර්යේෂණ ක්‍රමවේද වැඩසටහන 2022
 • 2021-12-22

සමුපකාර සංවර්ධන නිළධාරී I ශ්‍රේණිය කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පර...

වැඩිදුර තොරතුරු

NICD හි නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී පත්වීම් භාරගැනීම
 • 2022-01-13

ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ ප...

වැඩිදුර තොරතුරු


පුවත්