ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

නව පුවත්

  • 2024-02-09
EDU FIRST EXPO 2024 අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය

තොරතුරු තාක්ෂණ NVQ Level පාඨමාලා මෙහෙයවන්නන් අතරින් ප්‍රමුඛ අප ආයතනය 2024.02.09,10 සහ 11 දින වලදී මහනුවර කැන්ඩි සෙන්ටර් තුල පැවති "EDU FIRST EXPO 2024" අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය සදහා අපගේ සහභාගිත්වය..

පුවත්