ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

නව පුවත්

  • 2024-01-05
සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීමෙි පුහුණු වැඩසටහන

2024 වර්ෂයේ ආරමිභයේ පලමු කෙටි කාලින පුහුනු වැඩසටහන ලෙස මධ්‍යම පලාතේ මුල්‍යසේවා සමුපකාර සමිති සදහා වාර්ෂික සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරිමෙි දෙදින පුහුණු වැඩසටහනක් 2024 ජනවාරි මස 05 හා 06 දෙදින ඉතා සාර්ථකව පවත්වන ලදි.

පුවත්