ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

දැන්වීම් පුවරුව

පරිගණක දෘඩාංග හා ජාලකරණය සම්බන්ද තෙදින පුහුණු පාඨමාලාව

දියුනු තාක්ෂණයත් සමඟ කටයුතු කිරීමේදී අද කාලයේ අත්‍යවශ්‍ය උපකරනයකි පරිගණකය. පරිගණකය භාවිතා කිරීමේදී මෘදුකාංග මෙන්ම පරිගණක දෘඩාංග හා ජාලකරණය පිළිබඳ දැනුම ලබාගැනීම කාලීන අවශ්‍යතාවයක් වී හමාරය. මෙම පුහුණුව ඒ සදහා ඔබට ලැබෙන මහගු අවස්ථාවකි. දිනයන් - 2023.09.28/2023.10.06/2023.10.07 වේලාව - 9.00 a.m. - 4.00 p.m.

වැඩිදුර තොරතුරු

Office Automation නව ලියාපදිංචිය

2023.09.20 දිනට පෙර ලියාපදිංචි වන්න

වැඩිදුර තොරතුරු

ආයතනික පවිත්‍රතා ලංසු කැදවීම 2023

ආයතනික පවිත්‍රතා ලංසු කැදවීම 2023

වැඩිදුර තොරතුරු

සේවා පහසුකම් වලට අදාළ මිල ගණන්

සේවා පහසුකම් වලට අදාළ මිල ගණන්

වැඩිදුර තොරතුරු

සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන් සදහා

සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන් සදහා පරිගණක සහ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා ලියාපදිංචිය.

වැඩිදුර තොරතුරු