ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

නව පුවත්

  • 2023-05-11
ආහාර සුරක්ෂිතත‍ාව සඳහා සමුපකාර සමිති අනුගත කරගැනීමේ පුහුණු වැඩවුළුව සහ පුහුණු අවශ්‍යතා හදුනා ගැනීමේ වැඩමුළුව

ආහාර සුරක්ෂිතත‍ාව සඳහා සමුපකාර සමිති අනුගත කරගැනීමේ පුහුණු වැඩවුළුව සහ පුහුණු අවශ්‍යතා හදුනා ගැනීමේ වැඩමුළුව 2023.05.11 හා 12

පුවත්