ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

නව පුවත්

  • 2023-03-27
සිද්ධි අධ්‍යනය පිළිබද ජාත්‍යන්තර පුහුණු වැඩසටහන CICTAB

CICTAB ඉන්දියා ආයතනය සහ NICD ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන සිද්ධි අධ්‍යනය පිළිබද ජාත්‍යන්තර පුහුණු වැඩසටහන. 27-29 මාර්තු 2023

පුවත්