ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

නව පුවත්

  • 2024-01-19
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ නිළධාරින්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුව

2024 ජනවාරි 19 හා 20 දිනයන් හිදී සාර්ථකව පවත්වන ලදී.

පුවත්