ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

පාඨමාලා විස්තර

තොරතුරු තාක්ෂණ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලව (NVQ Level6)

-

කාලය : 2 Years

ඉලක්ක කණ්ඩායම : NVQ Level 5 සමත්වී තිබීම