தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

வரவேற்பு NICD

அன்புள்ள கல்வி NICD

The main aim of NICD study guidance is to ensure a smooth progress of studies, to develop expertise in co-operative sector and to support cooperative movement in the country.

37

COURSES

10

CERTIFIED LECTURES

1000

STUDENTS

65

STAFF

NICD ஆராய்ச்சி

அங்கீகாரம் மற்றும் தொழில் கூட்டுகள்

அரசு நிறுவனமான இது பின்வருவனவற்றிற்கான வழிகாட்டியாக அமைகின்றது

தொடர்புடைய இணைப்புகள்