தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

விடுதிப் பிரிவு

திரு.எச்.எம்.டி.பி. விஜேரத்ன

உதவி பணிப்பாளர் (விடுதி)


  • திரு.வை.எம்.சி.பி.யாப்பா - விடுதி பொறுப்பு அலுவலர்
  • B.Ms (OUSL) Dip in Mgt (OUSL)

  • திரு. ஏ.சி.பி ஹேரத் - சுற்றுலா விடுதி பொறுப்பாளர்