தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

அழையுங்கள்

முகவரி

தேசிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிறுவகம்

தொலைபேசி எண்

+94 81 2498 679 / 680

தொலைநகல்

+94 81 2 499 741

மின்னஞ்சல்

nicd@sltnet.lk

கல்விசார் பிரிவு

  திருமதி.என்.எம்.சி.டி.கே.நவரத்ன

  நிருவாக அலுவலர் (மாணவர் அலுவல்கள்)

  +94 812 498 679 / 80 Ext : 122

  தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு

   திருமதி. ஐ. நாமலி நாணயக்கார

   உதவி விரிவுரையாளர் (த.தொ) தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு தலைமை அதிகாரி

   +94 812 499 301 Ext : 110

   ஸ்தாபன அலகு

    திருமதி. பி.ஜி. பி.டி சில்வா

    நிருவாக அலுவலர் (நிருவாகம்/மனிதவளம் )

    +94 812 498 679 / 80 Ext : 124

    நூலகம்

     திரு.தம்மிக்க வீரகோன்

     சிரேஷ்ட நூலகர்

     +94 812 500 378 Ext : 105

     விடுதிப் பிரிவு

      திரு.எச்.எம்.டி.பி. விஜேரத்ன

      உதவி பணிப்பாளர் (விடுதி)

      +94 812 498 679 / 80 Ext : 139

      கொள்முதல்

       திருமதி எஸ்.எம். டி சில்வா

       பெறுகை மற்றும் பராமரிப்பு அலுவலர்

       +94 812 498 679 / 80 Ext : 108