தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

ஸ்தாபன பிரிவு

திருமதி.ஆர்.எம்.டி.எச்.ரத்நாயக்க

உதவி பதிவாளர்


විභාග අංශය

 • திருமதி.கே.ஜி.ஆர்.என்.குமாரி - நிருவாக அலுவலர்(பரீட்சை)
 • BA in Geography (2nd Class Upper Division) (UOK) ,CHRM

 • திருமதி எஸ்.எம்.கே.சந்திரதாச - முகாமைத்துவ உதவியாளர்


ප්‍රසම්පාදන අංශය

 • திருமதி எஸ்.எம். டி சில்வா - பெறுகை மற்றும் பராமரிப்பு அலுவலர்
 • B.Sc in Mkt Mgt (Sp) (USJ)


මුද්‍රණ හා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය අංශය

 • திரு. பி.பி.கே. நரம்பனாவ - அச்சு இயந்திர தொழிநுட்ப உதவியாளர்

 • திரு.பி.ஜி.டபிள்யூ.பெர்னாண்டோ - அலுவலக சிற்றூழியர்


ආයතන අංශය කාර්යය මණ්ඩලය

 • திருமதி. பி.ஜி. பி.டி சில்வா - நிருவாக அலுவலர் (நிருவாகம்/மனிதவளம் )
 • BBM in HR ( (Sp) (2nd Class Lower Division) (UOK)

 • திருமதி.கே.சுலோச்சனா - அபிவிருத்தி அலுவலர்

 • திருமதி.எம்.ஜி.எம்.எஸ்.மாபா - அபிவிருத்தி அலுவலர்

 • திரு. எஸ்.எம். விஜேகோன் - முகாமைத்துவ உதவியாளர்

 • செல்வி. எம்.ஆர்.ஐ.யு. மல்லிகாரத்ன - முகாமைத்துவ உதவியாளர்

 • திருமதி. பி.பி.என். தயானந்தா - முகாமைத்துவ உதவியாளர்

 • திரு.எச்.எம்.என்.கே.ஜெயதிலக்க - சாரதி

 • திரு.டி.ஏ.எச்.சி.டி.அமரசிங்க - சாரதி

 • திரு.என்.ஏ.எஸ்.தென்னகோன் - சாரதி

 • திரு. எஸ். எம். ஜே. பீ .வெவகெதர - அலுவலக சிற்றூழியர்