தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

கல்விசார் பிரிவு

பிரிவு தலைவர்
பணிப்பாளர் (கல்வி மற்றும் அபிவிருத்தி)

திரு. எஸ். கே. யு. பி .விக்கிரமசிங்க

பணிப்பாளர் (கல்வி மற்றும் அபிவிருத்தி)

சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் பலகை

திரு.நந்தன பண்டார

சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் (செயல்)

திருமதி.எச்.வி.ஐ.என். நாணயக்கார

சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் (செயல்)

விரிவுரையாளர் பலகை

திரு.ஆர்.சி.பி.ரணசிங்க

உதவி விரிவுரையாளர்

திரு.டபிள்யூ.டி.சி.பி.அமரசேகர

உதவி விரிவுரையாளர்

திருமதி. குமுதுகுசும் பி.ஆர். ரத்னசிறி

உதவி விரிவுரையாளர்

செல்வி.எஸ்.கே.வெதகெதர

உதவி விரிவுரையாளர்

திருமதி.ஆர்.எம்.என்.எஸ்.திஸாநாயக்க

உதவி விரிவுரையாளர்

திருமதி.ஆர்.கே.ஆர்.என்.மதுஷானி

உதவி விரிவுரையாளர்


ஆராய்ச்சி பிரிவு

திரு. டி.எம்.டி.டி.என். திசாநாயக்க

உதவி ஆராய்ச்சியாளர்


Library Staff

திரு.தம்மிக்க வீரகோன்

சிரேஷ்ட நூலகர்

திருமதி. ஏ.எம்.எல்.அத்தநாயக்க

-


 • திருமதி. டபிள்யூ. ஏ. டீ .புஷ்பகுமாரி - அலுவலக சிற்றூழியர்


තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය

 • திருமதி.ஆர்.என்.விக்கிரமசிங்க - கணனி ஆலோசகர்
 • B.Com (Sp) (Computer as a Subject), HDIT (NICD), DCS (American College of IT), NVQ- L5 (Dip in ICT-Phase I), NVQ-L4 (National Certificate of Information and Communication Technology Technician), TOT-IT (CICTAB-India), DCS (School of Electronics), The Certificate Course in Accounting Software (IBSL)

 • திரு.ஐ.அதுரலியகே - கணனி ஆலோசகர்
 • B.Sc in IT(SIBA) HDIT, Diploma in English/DIT(SIBA),

 • திருமதி.டி.எச்.எஸ்.பி. டி சில்வா - கணனி ஆலோசகர்
 • BIT (UOC), Dip in 3D Animation (TCS), Dip in Programming in (TCS), Dip in ICT (TCS) HDICS (III IT)


අධ්‍යයන අංශ කාර්යය මණ්ඩලය

 • திருமதி.என்.எம்.சி.டி.கே.நவரத்ன - நிருவாக அலுவலர் (மாணவர் அலுவல்கள்)
 • BA (Sp) in Pol. Science (2nd Lower) (UOP) , Dip in HR

 • செல்வி. கே.ஏ.எஸ்.பி.குருப்பாராச்சி - முகாமைத்துவ உதவியாளர்

 • திருமதி.எச்.பி.டி.குணவர்தன - முகாமைத்துவ உதவியாளர் (க.நி)