தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

செய்தி

General Convocation 2023
 • 2023-07-28

The diploma and certificate ceremony awarded by the National Institute of Cooperative Development was held today (28) at the Polgolla Mahinda Rajapak...

மேலும் தகவல்

Training Workshop on Adaptation of Cooperative Societies for Food Security and Workshop on Identifying Training Needs
 • 2023-05-11

Training Workshop on Adaptation of Cooperative Societies for Food Security and Workshop on Identifying Training Needs. 2023.05.11 - 12...

மேலும் தகவல்

International Faculty Development Training Programme on Developing Case Studies for Teaching & Learning Process
 • 2023-03-27

Improvement of the human capital will enhance the organizational performance. Key events captured in International Faculty development Program. 27-2...

மேலும் தகவல்

Published New Books
 • 2023-03-03

Under the book publication project implemented by the National Institute of Cooperative Development Polgolla , the historical background of Sri Lanka ...

மேலும் தகவல்

International Training Programme on Management Strategies to Develop
 • 2023-01-23

International Training Programme on Management Strategies to Develop 23rd - 26th January 2023 Stepping toward Sustainable consumer co-operative thr...

மேலும் தகவல்

National Institute of Cooperative Development to start its duties in the year 2023.
 • 2023-01-02

National Institute of Cooperative Development to start its duties in the year 2023....

மேலும் தகவல்

Library and information services continue to advance modern technology
 • 2022-12-29

National institute of co operative development library and information center automation blending with modern technology with making services more ac...

மேலும் தகவல்

3-Day Workshop on Insecticides
 • 2022-12-05

Regarding the economic crisis that Sri Lanka is currently facing, as well as the use of insecticides and chemical fertilizers, which have problematica...

மேலும் தகவல்

COOP VISION 2022 Trade Fair of Cooperative Societies and Entrepreneurs
 • 2022-12-14

It will be opened on December 14, 2022 with the headed by Mr. Lalith U Gamage, Governor of Central Province....

மேலும் தகவல்

The relaunched official website of NICD
 • 2022-11-18

On the guidance of the Director General and Chief Executive Officer of the National Institute of Cooperative Development, Mr. IMI Ilangakoon, the rede...

மேலும் தகவல்

75 தென்னை மரக்கன்றுகள் நடும் திட்டம்
 • 2022-02-03

03.02.2022 அன்று, தேசிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் மக...

மேலும் தகவல்


கூட்டுறவு மேம்பாட்டு அதிகாரிகளுக்கான ஆராய்ச்சி முறை திட்டம் 2022
 • 2021-12-22

தேசிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் விரிவுரைகள் ...

மேலும் தகவல்செய்தி

-

 • 2022-10-16

-

 • 2022-10-29