தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

நவ செய்தி

  • 2023-10-31
NICD Halloween 2023

Spooky Halloween time NICD - National Institute of Co-operative Development with NVQ Level 3 and NVQ Level 4 NICD Students 2023.10.31. All decorations are done by our students with their creativity mind using items found in the environment.

செய்தி

-

  • 2022-10-16

-

  • 2022-10-29