தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

நவ செய்தி

  • 2023-03-27
International Faculty Development Training Programme on Developing Case Studies for Teaching & Learning Process

Improvement of the human capital will enhance the organizational performance. Key events captured in International Faculty development Program. 27-29 March 2023

செய்தி

-

  • 2022-10-16

-

  • 2022-10-29