தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

நவ செய்தி

  • 2021-12-22
கூட்டுறவு மேம்பாட்டு அதிகாரிகளுக்கான ஆராய்ச்சி முறை திட்டம் 2022

தேசிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் விரிவுரைகள் மற்றும் நடைமுறைச் செயற்பாடுகளுடன் 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 22, 23 மற்றும் 24 ஆம் திகதிகளில் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் தரம் I க்கான திறன் வெட்டுப் பரீட்சையான ஆராய்ச்சி ஆய்வறிக்கையைத் தயாரிக்கும் முறை குறித்த பயிற்சிப் பட்டறை வெற்றிகரமாக நிறைவுற்றது. சுகாதார பாதுகாப்பான முறையில் மற்றும் அனைத்து தூரங்களையும் பராமரித்தல்.

செய்தி

-

  • 2022-10-16

-

  • 2022-10-29