தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

எம்மைப்பற்றி

இலக்கு

கூட்டுறவு இயக்கத்தில் அறிவை உருவாக்குவதற்கும் பரப்புவதற்கும் சிறந்த மையமாக இருங்கள்.

நோக்கம்

தேசிய வளர்ச்சிக்கு சிறந்த பங்களிப்பை வழங்குவதற்கு தேவையான திறன்கள், மதிப்புகள் மற்றும் மனப்பான்மையுடன் கூட்டுறவு இயக்கத்தில் பொருத்தமான அறிவைப் பெற்ற நன்கு வட்டமான பயிற்சி பெற்ற நபர்களை உருவாக்குதல்.


எமதுவரலாறு

தேசிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிறுவனம் (NICD) 1945 இல் இலங்கையில் கூட்டுறவு இயக்கத்துடன் இணைந்த கூட்டுறவு உத்தியோகத்தர்களைப் பயிற்றுவிக்கும் நோக்கத்துடன் கண்டி பொல்கொல்லவில் கூட்டுறவுப் பாடசாலையாக நிறுவப்பட்டது. 2001 ஆம் ஆண்டில், உலகமயமாக்கல் மற்றும் பொருளாதார தாராளமயமாக்கலின் புதிய இயக்கவியலின் கீழ் நாட்டில் கூட்டுறவு இயக்கத்தின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய ஒரு திருத்தப்பட்ட ஆணையுடன் கூட்டுறவு பள்ளி தற்போதைய நிலைக்கு தரம் உயர்த்தப்பட்டது, அதன் மூலம் கல்லூரி அதன் தற்போதைய பெயரைப் பெற்றது. அப்போதிருந்து, என்ஐசிடி தலைநகர் கொழும்பிற்கு வெளியே கல்வி மற்றும் பயிற்சியின் முதன்மை மையமாக வளர்ந்துள்ளது, இது டிப்ளோமா, சான்றிதழ் மற்றும் குறுகிய கால படிப்புகள், ஆலோசனை சேவைகள் மற்றும் பயிற்சித் திட்டங்களை கூட்டுறவு ஆய்வுகள் துறையில் மட்டுமல்ல, துணை தொழில்முறை மற்றும் கல்வித் துறைகளிலும் வழங்குகிறது. அதன் சொந்த பணியின் ஒரு பகுதியாக மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் உட்பட மற்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழில்முறை மற்றும் கல்வி அமைப்புகளின் சார்பாகவும்.

குறிக்கோள்கள்
 • வெளிப்புற சவால்களை எதிர்கொள்ள உள்ளூர் மற்றும் உலகளாவிய கூட்டுறவு இயக்கங்கள் இணைந்து செயல்படுதல்
 • கூட்டுறவு அபிவிருத்திப் பணிகளை நிறைவேற்றுகின்ற முன்னோடி நிறுவனமாக செயற்படுதல்.
 • கூட்டுறவுக் கொள்கைகளை அபிவிருத்தி செய்யும் போது விளைதிறன்மிக்க பங்களிப்பைப் பெற்றுக் கொடுத்தல்.
 • மென்மேலும் விளைதிறனும், வினைத்திறனும்மிக்க கூட்டுறவுச் சேவையை உருவாக்குவதற்கு பங்களிப்புச் செய்தல்.

தேசிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிறுவகத்தின் பிரதானிகள்

திருமதி. டி.ஆர். பியதாச

  பணிப்பாளர் நாயகம்

  SLAS Grade I
  MSc. Public Administration/policy, Flinders University, Australia
  MSc. Bio Technology, University Of Peradeniya
  BSc. (Sp) Botany, University of Ruhuna
  (071 025 0037)

  முகாமைத்துவ சபை

  • செல்வி.எச்.ஏ. ஹப்புஆராச்சி - தவிசாளர்இ (பதில்) தேசிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிறுவகம்இ பொல்கொல்ல - (அமைச்சரால் நியமிக்கப்பட்டவர்)
  • பதவி வழியாக

  • திருமதி. டி.ஆர். பியதாச - -
  • பணிப்பாளர் நாயகம் மற்றும் பிரதம நிறைவேற்று உத்தியோகத்தர் (நிறுவகத்தின் தலைவர் மற்றும் சபை உறுப்பினர்) தேசிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிறுவகம், பொல்கொல்ல

  • திருமதி யு.எஸ்.என். பெர்ணாந்து - மேலதிக செயலாளர்
  • அபிவிருத்திப் பிரிவு, வர்த்தக, வாணிப மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு அமைச்சு

  • திரு.எம்.ஆர்.ஜி.ஏ.பி.முத்துக்குடே - திறைசேரி பிரதிநிதி
  • மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் (பதிற்கடமை) நிதி அமைச்சின் முகாமைத்துவ கணக்காய்வுத் திணைக்களம்.

  • திரு ஆர்.எம்.பீ.எஸ். அபேரத்ன - நியமனம் செய்த உறுப்பினா
  • பிரதிப் பணிப்பாளர், திட்டமிடல், உய் கல்விப் பிரிவு, கல்வி அமைச்சு

  • திரு.ஜி.டி.எஸ்.வீரசிறி - -
  • சபை உறுப்பினர் - தவிசாளர், தேசிய கூட்டுறவு சபை - (முன்னாள் உத்தியோகபூர்வ உறுப்பினர்)

  • திருமதி ஏ. வினீதா சமரவீர - அமைச்சரால் நியமிக்கப்பட்டவர்
  • சபை உறுப்பினர் - தேசிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிறுவகம், பொல்கொல்ல - (அமைச்சரால் நியமிக்கப்பட்டார்)

  • திரு எல்.ஆர். டி லிமா - சபை உறுப்பினர்
  • தேசிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிறுவகம், பொல்கொல்ல

  கல்விச் சபை

  • திருமதி. டி.ஆர். பியதாச - Chairman
  • Director General & CEO National Institute of Co-operative Development - Polgolla, Sri Lanka

  • Prof M.B. Ranathilaka - Member
  • Faculty of Arts, University of Peradeniya

  • Mrs K.D.J.M. Abegunasekara - Member
  • Commissioner (Research / Development and Evaluation) Department of Examination

  • Mrs. G. Keerthi Gamage - Member
  • Commissioner of Co- Operative Development & Registrar of Co-Operative ( Central Government) Department of Co-Operative Development

  • Mr. G.A. Nimal - Member
  • Ranpokunugama, Nittambuwa