தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

விளம்பர பலகை

Short Term Course in Web Designing

Course fee - 6,500.00 for 3 days. Register before 2024.03.03

மேலும் தகவல்

NVQ Level & IT short Term Courses

IT Courses for after A/L Students and School Students.

மேலும் தகவல்

Advanced Computer Hardware & Networking Professional

Register Now For More information 0772280541(Rishanthi) 0812499301 (IT)

மேலும் தகவல்

English Activity Camp

English Activity Camp Come and enjoy a different experience full of entertainment…. ENGLISH ACTIVITY CAMP course prepared for you by our company A valuable certificate is also awarded at the end of the course. # English education with practical activities. # Modern computer technology for office work. # Fitness activities. # Night Camp fire activities. # Attitude Development. This course consists of many features. Register today.

மேலும் தகவல்