தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

நவ செய்தி

  • 2022-12-29
Library and information services continue to advance modern technology

National institute of co operative development library and information center automation blending with modern technology with making services more accessible center conducted on 29 December 2022. The Library Automation system was opened by The chairman of NICD Mr.jayalath Ravi Dissanayaka . the Director General I.M.I Illangakoon and director board of NICD also present

செய்தி

-

  • 2022-10-16

-

  • 2022-10-29