தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

நவ செய்தி

  • 2022-11-18
The relaunched official website of NICD

On the guidance of the Director General and Chief Executive Officer of the National Institute of Cooperative Development, Mr. IMI Ilangakoon, the redesigned official website was opened november 18, 2022, by the chairman of this institute, Mr. Dr. Jayalath Ravi Dissanayake.

செய்தி

-

  • 2022-10-16

-

  • 2022-10-29