தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

நவ செய்தி

  • 2023-11-30
English Activity Camp

The three-day career development training program for officers in the cooperative sector was successfully conducted from 30.11.2023 to 02.12.2023.

செய்தி

-

  • 2022-10-16

-

  • 2022-10-29