தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

நவ செய்தி

  • 2022-12-14
COOP VISION 2022 Trade Fair of Cooperative Societies and Entrepreneurs

It will be opened on December 14, 2022 with the headed by Mr. Lalith U Gamage, Governor of Central Province.

செய்தி

-

  • 2022-10-16

-

  • 2022-10-29