தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

நவ செய்தி

  • 2024-02-09
EDU FIRST EXPO 2024 Educational Exhibition

Our company, the leading provider of IT NVQ Level courses, participated in the "EDU FIRST EXPO 2024" educational exhibition held at the Kandy City Center in Kandy on February 9, 10 and 11, 2024.

செய்தி

-

  • 2022-10-16

-

  • 2022-10-29