ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

ආයුබෝවන් NICD

සුහදශීලි අධ්‍යාපනයක් සදහා NICD

NICD අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශයේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ අධ්‍යයන කටයුතුවල සුමට ප්‍රගතියක් සහතික කිරීම, සමුපකාර අංශයේ විශේෂඥතාව වර්ධනය කිරීම සහ රට තුළ සමුපකාර ව්‍යාපාරයට සහාය වීම ය.

37

පාඨමාලා

10

දේශකවරු

1000

ශිෂ්‍යයන්

65

කාර්යය මණ්ඩලය

NICD පර්යේෂණ

පිළිගත් පාර්ශවකරුවන්

රාජ්‍ය ආයතනයක් වන අප පහත ආයතන සඳහා උපදෙස් ලබා දේ

වෙබ් සබැඳි